“If you invest wisely in beauty, it will serve you all the days of your life.”

Frank Lloyd Wright

Leengemeenschap

Beleg wijs in onderwijs

De leengemeenschap stelt geld ter beschikking van de school voor een periode van 12 jaar. De eerste 7 jaar wordt er geld ingezameld door de leengemeenschap; de daaropvolgende 5 jaar wordt het geld, met rente, terugbetaald aan de leden van de leengemeenschap.

Historiek

In het schooljaar 2017-2018 werd op de Steinerschool in Aalst voor het eerst een 7e klas ingericht, als uitbreiding op de reeds bestaande basisschool. Ondertussen zijn we in het schooljaar 2020-2021 en rest ons nog de oprichting van een 11e en 12e klas. Op deze manier kunnen kinderen in Aalst vanaf de peuterklas tot en met het laatste jaar middelbaar school lopen volgens de Rudolf Steinerpedagogie.

Het oprichten van een nieuwe middelbare school is echter niet evident. Elke klas die je voor het eerst inricht, moet je dat schooljaar zelf financieren. Dit komt omdat de werkingstoelage van de overheid wordt bepaald op basis van het leerlingenaantal van het voorgaande schooljaar. Op deze manier moet onze school 6 schooljaren lang, de lesuren van een volledige klas voorfinancieren. Het schooljaar 2022-2023 is het laatste schooljaar voor we op een volledige werkingssubsidie van de overheid kunnen rekenen.

Huidige situatie

De financiering van onze middelbare Steinerschool is gebaseerd op twee pijlers: enerzijds de werkingsmiddelen die we ontvangen van de Vlaamse Overheid en anderzijds de schenkingen die we ontvangen van de vzw Vrienden van de Middelbare Steinerschool Aalst. De schenkingen van deze vereniging bestaan uit de maandelijkse ouderbijdrage (richtbedrag 65 euro per leerling) en het organiseren ook allerlei activiteiten zoals de geschenkenbeurs, de spaghettislag, Cirk,… die het nodige geld in het laatje brengen.

Daarnaast is de vereniging ook een lening aangegaan bij Socrowd, waarmee de initiële opstart van de school is gefinancierd. Voor de komende 2 à 3 schooljaren heeft de school nog te kampen met een belangrijke financiële uitdaging: enerzijds moet nog de oprichting van 2 nieuwe schooljaren worden voorgefinancierd en anderzijds moet ook de infrastructuur volgen op het groeiend aantal klassen. Op dit moment richten we ons onderwijs nog in in tijdelijke containerklassen, maar in samenwerking met de basisschool is het bouwen van een nieuwbouw binnen enkele jaren nu al in voorbereiding.

Bovendien moet er ook verder gewerkt worden aan het werven van voldoende leerlingen, waardoor we kunnen streven naar een gemiddelde van ongeveer 20 leerlingen per klas. Eenmaal we in deze situatie zitten, volstaan de beschikbare werkingsmiddelen voor nieuwe investeringen.

Doel leengemeenschap

Met het oog op het inrichten van de toekomstige 11e en 12e klas en het creëren van financiële ruimte voor investering in de pedagogie (ontdubbeling van klassen bij ambachtsvakken, het aankopen van didactisch materiaal, en nog zo veel meer) wil de VZW Vrienden van de Middelbare Steinerschool Aalst een leengemeenschap oprichten, die 7 jaar lang een bedrag van € 40.000 per jaar kan genereren. Dit kunnen dus 40 mensen zijn die elk € 1.000 per jaar wensen bij te dragen, maar ook een eenmalige bijdrage is mogelijk.

Werkwijze

Het bedrag dat door de leengemeenschap wordt gegenereerd zal de eerstkomende 7 jaar besteed worden aan het inrichten van de nieuwe 11e en 12e klas en investeringen in huisvestiging en didactisch materiaal. De daaropvolgende 5 jaar krijgen alle leden van de leengemeenschap hun ingelegd kapitaal terug, verhoogd met een rente van 1,5% op het uitstaand kapitaal, en dit per jaar.

Een leengemeenschap draagt een belangrijke vorm van solidariteit met zich mee. Op deze manier wordt de financiële last van de oprichting van een nieuwe school niet gedragen door de eerste generatie leerlingen en hun ouders, maar door meerdere generaties. Ook ouders die hun kind in de toekomst willen inschrijven in onze school kunnen nu al bijdragen, net als grootouders of andere sympathisanten!

Waarom instappen?

De belangrijkste reden: u steunt er een prachtig onderwijsproject mee.

Maar ook financieel is dit voordelig. De rentevoet van 1,5% is heel wat hoger dan wat klassieke spaarformules momenteel opbrengen.

Een concreet voorbeeld

Stel, u besluit € 1.000 te investeren in het eerste jaar.

Ja, ik wil instappen!

Voornaam*
Familienaam*
E-mailadres*
Telefoon*
Welk bedrag wil je uitlenen?*
Laat eventueel nog een boodschap achter: